موتور سیکلت

موتور سیکلت

بررسي كيفيت موتورسيكلت ها از طريق اجراي استانداردهاي ملي ايران

استانداردهايي كه در حال حاضر براي تائيد نوع يك مدل موتورسيكلت انجام مي شود 16 عنوان است كه عبارتند از :هر مدل موتورسيكلت جديدي كه در برنامه توليد هر شركتي در هر يك از استانهاي كشور باشد بايد نمونه برداري شده و آزمونهاي فوق بر روي آن انجام شود . در ذيل تنوع مدل موتورسيكلتها بر اساس حجم آن ارائه گرديده است
جهت اندازه گيري قدرت (توان) موتورسيكلتها ، آزموني با عنوان ” موتورسيكلتها– توان خالص-روشهاي آزمون قواي محركه ” انجام مي‌شود . روش اجراي آزمون بر طبق استاندارد ملي ايران به شماره 6653 است كه اين استاندارد با اقتباس از استاندارد بين المللي ISO 4106 تدوين شده است ، در اين آزمون ،‌ قواي محركه (engine) موتورسيكلت ، بصورت مجزا و دمونتاژ شده مورد بررسي قرار مي گيرد.يكسري از قطعات (مثل اگزور)و سيستمهاي برق موتورسيكلت نيز دمونتاژ مي‌شوند و بر روي دستگاه قرار مي‌گيرند . در اين آزمون دما و رطوبت هوا و دماي روغن و موتور بايد طبق استاندارد باشد دما در زمان آزمون بايد بين 10 تا 45 درجه باشد.هدف از اجراي اين آزمون بدست آوردن حداكثر توان خالص انجين موتورسيكلت بر روي شاسي دينامومتر در انتهاي ميل لنگ و دور موتور متناظر با آن مي باشد .همچنين مصرف ويژه سوخت كه عبارت است از مقدار سوختي كه به ازاي هر واحد از توان خروجي در هر ساعت مصرف مي شود ، نيز در اين آزمون بدست مي آيد.انجين از دور rpm 3500 تا بالاترين دوري كه توان موتورسيكلت بالاخره افت مي كند ( معمولا” rpm9000 ) تست مي شود.

در اين آزمون اطلاعات زير را بدست خواهيم آورد :
1- حداكثر توان موتورسيكلت بر حسب كيلو وات
2- دور موتور كه حداكثر توان در آن اتفاق مي‌افتد بر حسب دور در دقيقه
3- حداكثر گشتاور موتور بر حسب نيوتن متر و دور موتوري كه حداكثر گشتاور در آن اتفاق مي‌افتد بر حسب دور در دقيقه
4- مصرف سوخت ويژه در حداكثر توان و حداكثر گشتاور بر حسب گرم بر كيلو واتدر جداول ذيل ميانگين قدرت موتورسيكلتها بر اساس حجم موتور ، ارائه گرديده است نتايج زير بر اساس آزمون بر روي بيش از 600 مدل موتورسيكلت بدست امده است .

منبع:aisiran.com