همه چیز درباره گچ کاری مدرن و سنتی

همه چیز درباره گچ کاری مدرن و سنتی

گچ کاربردهای بسیار زیادی در صنایع مختلف دارد و یکی از مهمترین موارد استفاده از گچ در صنعت ساختمان می‌باشد. حدود ۷۵% مصرف گچ در ساختمان مربوط به روکشی دیوارها، تهیه ملات‌های گوناگون و گچبری می‌باشد. علاوه بر این ملات گچ و خاک نیز ترکیب بسیار مناسبی برای پوشش‌های ساختمان می‌باشد.

گچ پلیمری پاششی:

امروز در صنعت گچ کاری شاهد تحولاتی در ساختار و عملکرد می‌باشیم، یکی از این تحولات ظهور گچ‌های پلیمری و دستگاه‌های گچ پاش می‌باشد که کاربردهای بسیار فراوانی دارد. گچ پلیمری سال هاست که در اروپا تولید و توسط دستگاه گچ پاش به روش مکانیزه و با سرعت بر روی دیوار پاشیده، مسطح و صاف می‌گردد. در صورتی که در ایران گچ به روش سنتی و به تدریج همراه با ضایعات فراوان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موضوع انگیزه ای شد تا شرکت های داخلی اقدام به تولید گچ پلیمری مخصوص دستگاه گچ پاش کند و در در مدت کوتاهی در چند پروژه بزرگ در کشور به اجرا درآمده است. پاشیدن گچ به روش سنتی بر روی سطح کار دارای ضایعات فراوانی است و این امر باعث از بین رفتن محصول و افزایش هزینه‌های اجرا می‌باشد. اما گچ پلیمری پاشش دارای امتیازات بسیار خوبی در این زمینه می‌باشد و نواقص گذشته را تا حدود بسیار زیادی رفع کرده است.

خاستگاه های هنری معماری گچبری مدرن

هنر گچبری انتزاعی .سرچشمه هنر مدرن گچبری را میتوان از زوایای گوناگون برسی نمود .ولی به نظر میرسد شکل گیری هنر گچبری انتزاعی در اوایل قرن بیستم یکی از مهمترین خاستگاههای ان باشد.گچبری هنر انتزاعی بیشک مهمترین دست اورد هنری مدرن است.مسلما اهمیت این موفقییت کمتر از انقلاب سنعتی نیست هنرگچبری انتزاعی به روشنی طلوع عصری نو در قلمروی زیبائی شناسی را نوید میدهد. اگر بخواهیم سیر تاریخی تمامی هنرهای گچبری شکل گرفته در اروپا راقبل از رویکرد هنر گچبری انتزاعی بیان نماییم .بهنظر میرسد وجح مشترک تمامی حرکتهای مدرن هنری همانا چهار چوب معین ومشخص گچبری فیگوراتیو است.رئالیسم حرف تازه ای در این مزمون داشت زندگی روزمره کارگران گچبر به نقش وطرح گچبری کشیده شده وبا ظهور امپرسیونیسم تکنیک دچار تعغیراتی گشت. گرچه مهتوای ان کماکان همچون گذشته باقی ماند.نئو امپرسیونیسم-درادامه امپرسیونیسم-تجربه ای علمی در نور ورنگ گچبری بود.سیر تدریجی نقاشی وگچبری از اتین به بعد با وساطت هنرمند همراه بود.هنرمند بیش از انکه منتقل کننده گچبری جهان پیر امون بر روی بوم باشد. به عنوان واسطه ای ساحب نظر در بیان دیدگاه و احساس خود.پا به میدان هنر گچبری گذاشت وانچه را که خود می اندیشید بیان مینمود. اما پدیده بیرونیه همواره زمینه اصلی واشکار بیان احساسات او بود. وهنرمند گچبر مابین پدیده بیرونی وافرینش هنری خویش قرار داشت.اما هنوز ارتباط ضاهری اثار گچبری دستی او با جهان پیرامون گسسته نشده بود.در این اصل هنر گچبری انتزاعی بود که رهائی یکباره از کالبد هنری رسمی را به ارمغان اورد.اگر تعغیرات از شیوه ای به شیوه ی دیگری را حرکتی تدریجی در نظر بگیرییم.هنر گچبری انتزاعی جهشی به فراسوی این حرکت وظهور تفکری از بطن حرکت مادی وتولد معنویت مجدد در هنر گچبری سنتی است.

منبع http://www.bazsazi-banai.ir/