پروتز دندان و انواع آن

پروتز دندان و انواع آن

پروتز دندان چیست؟

پروتز یعنی جایگزینی عضوی از بدن با مشابه مصنوعی آن. پروتز دندان نیز یکی از انواع پروتزها می باشد.

انواع پروتزهای دندانی:

پروتز دندان دارای دو نوع کلی ثابت و متحرک می باشد.

پروتز ثابت دندان :

پروتزی است که توسط بیمار قابل درآوردن از دهان نمی باشد.
پروتز ثابت می تواند متکی بر دندان باشد یا متکی بر ایمپلنت.

می تواند یک دندان را جایگزین یا حتی کل دهان را. به طور مثال بیمارانی که همه دندانهای خود را از دست داده اند.
می توانند با هشت ایمپلنت در فک بالا و هشت ایمپلنت در فک پایین دوباره صاحب دندان ثابت مثل دندانهای طبیعی خود شوند.

پروتز متحرک :

پروتزی می باشد که توسط بیمار قابل در آوردن می باشد و به اصطلاح پلاک متحرک نامیده می شود.

انواع پروتز متحرک:

متکی بر بافت (دنچر یا دست دندان) ، متکی بر بافت وایمپلنت ( اوردنچر )
پروتز متحرک معمولی که سابقا قبل از ابداع ایمپلنتها بسیار معمول بود دست دندان ( دنچر) و پلاک بود.

مشکلی که این پروتز ها داشتند لقی آنها بود و اینکه بیمار توانایی خوردن غذاهای عادی را که در زمان دندان دار بودن داشت، با این پروتزها نداشت.
پروتز متحرک متکی بر ایمپلنت در واقع دست دندانهایی هستند که توسط ایمپلنت محکمتر به فک می چسبند. یعنی تقریبا” به حالت دگمه فشاری هستند. این پروتزها اوردنچر نامیده می شوند. در فک پایین نیاز به دو الی چهار ایمپلنت دارند. در فک بالا نیاز به چهار ایمپلنت. بدین ترتیب باز بیمار پروتز متحرک دارد ولی لقی آن بسیار کمتر است و درنتیجه توانایی خوردن غذاهای بهتری با آنها دارد.

منبع: http://drarashrad.com