بازی های بومی , محلی گیلان

کشتی گیله مردی،لافندبازی، قیش بازی،هفت سنگ،آغوزبازی (گردوبازی)، برموم بازی، ورزا جنگ،عروس گولی،هکش هکشی، جوجو یک منه،خرس بانی، دم کشی،توپ کش و قیطه چو از مهم ترین این بازیها بود.
گیلان،سرشاراز آداب و رسوم وخرده فرهنگ هایی است که بیانگرفرهنگ غنی واصیل مردمان این دیاراست، بازی های بومی و محلی،بخشی ازاین آداب وآیین هاست که سرمایه فرهنگی این استان محسوب می شود.