معماری

جدیدترین سبک هنری که عالم معماری را تحت تاثیر قرار داد سبک فرا مدرن است که از سال ۱۹۷۲ آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است. واکنش نسبت به سبک مدرن منجر به ورود مجدد طرح های کلاسیک به معماری شد و سبک فرا مدرن از ترکیب مدرنیسم و کلاسیک به وجود آمد. […]