از: ۱ مهر، ۱۳۹۸
۱۲:۰۰ قبل از ظهر
تا: ۳۰ مهر، ۱۳۹۸
۱۲:۰۰ قبل از ظهر

سامانه سراسری زمات طبق رسم همیشگی اینبار هم جشنواره تخفیف پائیز را ترتیب داده است
شما می توانید تا پایان مهرماه 1398 تا 30% از تخفیف این جشنواره استفاده کنید
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 01333537531 تماس بگیرید.

Fees & Tickets
تا 30 درصد
Free

Organizer

به صفحه نمونه سامانه زمات خوش آمدید در این صفحه امکانات این سامانه که در اختیار…

Telephone:
وب سایت: