آموزشگاه صنایع دستی خورشید

✅آموزش وسفارش سرمه دوزی سنتی و تزیینی

✔️جواهر دوزی روی لباس

✔️ شرابه دوزی

✔️دوخت درباری

✔️آموزش پلیوار

✔️گلابتوندوزی

✔️پته دوزی

✔️نقده دوزی

✔️نوار شک بافی

✔️آموزش وسفارش منجوق بافی

✅آموزش وسفارش بیش از ۶۰حرفه وارایه مدرک بین المللی از فنی وحرفه ای

به مدیریت: خانوم شادمند

 

آموزشگاه صنایع دستی , صنایع دستی خورشید , منجوق بافی , نقده دوزی , گلابتوندوزی , جواهر دوزی روی لباس , سرمه دوزی سنتی و تزیینی ,

بازخورد

نگارش یک بازخورد

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields