اجرای فوم بتن زاگرس

آنالیز قیمت تمام شده آیتم کف سازی طبقات به روش سنتی (پوکه ریزی) در مقایسه با کف سازی به روش نوین(فوم بتون)

یک ساختمان ۱۰۰۰ متری که نیاز به ۱۰ سانتیمتر کف سازی تا قبل از اجرای سرامیک دارد.

۱۰۰ مترمکعب= متر ۱/۰ * متر مربع۱۰۰۰

مقدار پوکه مصرفی و هزینه آن

هر متر مکعب پوکه از نوع خرده آجر دارای وزن تقریبی ۷۰۰ کیلوگرم می باشد.

۷۰ تن = ۷۰۰۰۰ کیلوگرم = ۷۰۰ کیلو گرم * ۱۰۰ مترمکعب

هر تن پوکه از نوع خرده آجر به قیمت تقریبی ۵۵۰۰۰ هزار تومان می باشد.

قیمت تمام شده پوکه ۳۸۵۰۰۰۰= ۵۵۰۰۰ * ۷۰متر مکعب

 

مقدار شن مصرفی و هزینه آن

شن از نوع ۰۵ برای پوشاندن پوکه به صورت (ملات شن-سیمان)

هر ۱۰۰ متر مربع نیاز به۵ متر مکعب شن دارد.

۱۰۰۰ مترمربع نیاز به ۵۰ متر مکعب (۱۰ کامیون خاور) شن دارد.

وزن هر متر مکعب شن تقریبا ۱۰۰۰ کیلو گرم است.

۵۰تن = ۵۰۰۰۰ کیلوگرم = ۱۰۰۰ کیلو گرم * ۵۰ متر مکعب

قیمت تمام شده شن ۲۵۰۰۰۰۰= ۵۰۰۰۰ قیمت هر تن شن * ۵۰ تن

 

مقدارسیمان مصرفی و هزینه آن

هر تن شن نیاز به ۲٫۵ پاکت سیمان دارد

تعداد سیمان مورد نیاز۱۲۵ = ۲٫۵ پاکت * ۵۰ تن شن

قیمت تمام شده سیمان ۱۵۰۰۰۰۰= ۱۲۰۰۰ قیمت هرپاکت سیمان * ۱۲۵ پاکت سیمان

 

 

 

حمل پوکه به طبقات

یک ماشین ۱۰تن که ظرفیت آن حدود ۱۰متر مکعب پوکه از نوع خرده آجر می باشد  توسط دو کارگر به مدت یک و نیم روز به طبقات منتقل می شود.

۱۰ عدد ماشین ۱۰ تن = ظرفیت یک ماشین ۱۰ تن ۱۰ متر مکعب/ ۱۰۰ متر مکعب

نفر کارگر ۳۰ = ۲ کارگر*۱٫۵ روز * ۱۰ عدد ماشین

دستمزد کارگران جهت انتقال پوکه ۲۴۰۰۰۰۰= ۸۰۰۰۰ دستمزد یکنفر * ۳۰

 

حمل شن به طبقات

یک ماشین خاور که ظرفیت آن حدود ۵ متر مکعب شن می باشد

دو کارگر در هر روز می توانند حدود ۷ متر مکعب شن به طبقات منتقل کنند.

۷روز = ۷ مترمکعب / ۵۰ متر مکعب

دستمزد کارگران جهت انتقال شن ۱۱۲۰۰۰۰= ۸۰۰۰۰ دستمزد یکنفر * ۲ کارگردر هر روز* ۷ روز

اجرای پلاستر بر روی پوکه

یک استاد کار به همراه یک کارگر هر روز حدود ۱۰۰ مترمربع پلاستر انجام می دهد.

۱۰ روز کاری = ۱۰۰ متر مربع / ۱۰۰۰ مترمربع

دستمزد استادکار ۱۸۰۰۰۰۰= ۱۸۰۰۰۰ دستمزد یک استاد * ۱۰ روز

دستمزد کارگر ۸۰۰۰۰۰= ۸۰۰۰۰ دستمزد یک کارگر * ۱۰ روز

 

جمع کل:

۳۸۵۰۰۰۰ پوکه + ۲۵۰۰۰۰۰ شن + ۱۵۰۰۰۰۰ سیمان ۲۴۰۰۰۰۰ دستمزد کارگر جهت انتقال پوکه + ۱۱۲۰۰۰۰ دستمزد کارگر جهت انتقال شن + ۱۸۰۰۰۰۰ دستمز استادکار جهت اجرای پلاستر + ۸۰۰۰۰۰ دستمز کارگر جهت اجرای پلاستر = ۱۳۹۷۰۰۰۰

 

 

هزینه مصالح مصرفی و اجرای فوم بتون

۱۰۰ مترمکعب = ۱۰/۰ مترضخامت * ۱۰۰۰ متر مکعب

دستمزد اجرای فوم بتون ۲۰۰۰۰۰۰ = ۲۰۰۰۰ هر متر مکعب * ۱۰۰ متر مکعب

هر متر مکعب فوم بتون نیاز به ۵ پاکت سیمان دارد

۵۰۰ پاکت سیمان = ۵ پاکت سیمان * ۱۰۰ متر مکعب

۶۰۰۰۰۰۰ قیمت تمام شده سیمان مصرفی = ۱۲۰۰۰ هر پاکت سیمان * ۵۰۰

جمع کل:

 ۲۰۰۰۰۰۰ دستمزد اجرای فوم یتون + ۶۰۰۰۰۰۰ قیمت سیمان مصرفی = ۸۰۰۰۰۰۰

 

نتیجه گیری : هرمتر مربع کف سازی با روش سنتی ( پوکه ریزی مبلغ ۱۳۹۷۰تومان محاسبه میگردد. در مقابل هر متر مربع کف سازی به روش نوین(مبلغ ۸۰۰۰ تومان) محاسبه میگردد

قیمت تمام شده هر متر مربع کف سازی با روش سنتی پوکه ریزی ۱۳۹۷۰=۱۳۹۷۰۰۰۰/۱۰۰۰

قیمت تمام شده هر متر مربع کف سازی با روش نوین(فوم بتن)۸۰۰۰=۸۰۰۰۰۰۰/۱۰۰۰

آدرس دفتر : اصفهان خیابان جابر انصاری خیابان طاهرزاده بن معراج

تلفن : ۰۹۹۰۲۴۷۵۲۹۸ -۰۹۳۵۷۰۰۵۲۱۳

ساعات کار

شنبه

24

یک‌شنبه

24

دوشنبه

24

سه‌شنبه

24

چهارشنبه

24

پنج‌شنبه

24

جمعه

24

آدرس

آدرس:

اصفهان، خیابان کاوه، خیابان جابر انصاری، خیابان طاهرزاده، بن بست معراج

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields