اقامتگاه بومگردی قیچ قلعه

دید و بازدید از موزه

اقامت

صبحانه، ناهارريال شام

آوازهای محلی طبیعت گردی

به مدیریت آقا خنجری
[instanow name= ghich_ghale info_pos= top info_layout= 2 shape= round size= 70 full_name= 1 website= 1 bio= 1 stats= 1 window= 1 logo= 1 nofollow= 1 style= default media= 60 link= file layout= grid columns= 3 flat= 1 lm= 1 lm_num= 6 ]

بازخورد

نگارش یک بازخورد

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields