طراحی دکوراسیون داخلی مهدی رعیتی

🔶 ﺷﺮﻭﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ۲۰۰۱ ﻣﯿﻼﺩﯼ
🔶 ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺷﺎﮔﺮﺩﻱ ﻧﺰﺩ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﻭﺋﻴﻦ ﭘﺎﻛﺒﺎﺯ ﻭﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺧﺘﺎﻳﻲ
🔶 دارای دعوتنامه ازﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽﻣﻮﻧﺪﯾﺎﻝ ﺁﺭﺕ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
🔶 دارای دعوتنامه شخصی از برزی
🔶 ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻧﻘﺎﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ
🔶 ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻧﻘﺎﺵ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
🔶 ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺗﺠﺴﻤﻲﺍﻳﺮﺍﻥ
🔶 ﻋﻀﻮ ﻭﻣﻮﺳﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﻂ ﺧﻄﻲ
🔶 ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﻣﺪﺭﺱﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﻧﻘﺎﺷﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﻂ ﺧﻄﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ
🔶 دارای مدرک مربی گری بین المللی نقاشی از سازمان فنی و حرفه ای ایران
🔶 دارای مدرک بین المللی پداگوژی از سازمان فنی و حرفه ای ایران
🔶 ﻋﻀﻮ ﮔﺮﻭﻩ۱۲ﻣﻬﺪﻱ ۱۲ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ
🔶 شرکت در ورک شاپ ۴۶۴ شهید منا در خیابان ۱۷ شهریور تهران سال ۱۳۹۵
🔶 شرکت در ورک شاپ شهدای حرم در دانشگاه تهران سال ۱۳۹۵
🔶 شرکت در ورک شاپ برج میلاد سال ۱۳۹۵
🔶 ﻃﺮﺍﺡ یک دوره ﺭﻭﻱ ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﺪﻳﺲﺍﻳﺮﺍﻥ
🔶 ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻭﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻫﻨﺮﻱ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ-ﻇﻬﻮﺭ-ﻫﻢﺳﺨﻦﺍﻳﺮﺍﻥ

🔶 ﺩﺑﻴﺮ ﻭﻣﺪﺭﺱ ۱۴ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻴﮕﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
🔶 ﺩﺑﻴﺮ ﻭﻣﺪﺭﺱ۱۴ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻓﻴﮕﻮﺭ ﺩﺭﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
🔶  ﺩﺑﻴﺮ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻳﻜﺮﻭﺯﻩ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚﻭﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮﺩﻙﺩﺭﺍﺳﺘﺎﻥﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
🔶 ﺩﺍﻭﺭ ﺩﻭﺩﻭﺭﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺩﺭﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍﻱ ﻣﻬﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
🔶 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻡ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
🔶 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺗﺎﺵﺳﻔﻴﺪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
🔶 سابقه تدریس در آموزشگاه فنی و حرفه ای یوسفی فرد اصفهان
🔶ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ۱۵ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﻧﻘﺎﺷﻲ ﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥ
🔶 ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ۲۵ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲﻭﻧﻘﺎﺷﻲﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥ
🔶 نقاش ﭘﺮﺗﺮﻩ امیرقطر،حاکم دوبی،ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻣﺴﻲ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ،ﺑﻜﻬﺎﻡ،پله،ﻣﻮﺭﮔﺎﻥ ﻓﺮﻳﻤﻦ
🔶 ﻧﻘﺎﺵﭘﺮﺗﺮﻩ سپیده کاشانی،ارباب تفضلی،ﻋﻠﻲ ﺩﺍﻳﻲ،ﻓﺮﻫﺎﺩﻣﺠﻴﺪﻱ،ﺍﻟﻨﺎﺯ ﺷﺎﻛﺮﺩﻭﺳﺖ، ﻧﻴﻮﺷﺎ
🔶 ﺿﻴﻐﻤﻲ،ﻋﻠﻲﻛﺮﻳﻤﻲ،لیلاحاتمی،علی نصیریان ﻭﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

 

مدیریت: مهدی رعیتی 

 

 

http://mehdirayati.com

 

طراحی دکوراسیون داخلی مهدی رعیتی در تهران,دکوراسیون در تهران,دکوراسیون داخلی در تهران,نقاشی ساختمان در تهران

 

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields