دکتر سید محسن میرحسینی

دارای بورد فوق تخصصی جراحی قلب و عروق وپیوند قلب
فارغ التحصیل از دانشگاه پاریس ودانشیاردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان مدرس

🔹 فوق تخصص جراحی قلب و عروق و پیوند قلب
🔹 فارغ التحصیل از دانشگاه پاریس
🔹 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
🔹 مسئول پیوند قلب دانشگاه بقیه الله الاعظم

تحصیلات :

– بورد فوق تخصصی جراحی قلب ایران 
– کسب مدرک دانشگاهی در زمینه جراحی قلب و عروق و توراکس از دانشگاه پاریس ۰(curie marie et- Pierre )وارائه
پایان نامه جراحی قلب در زمینه بیماری ترومای ایستموس آئورت وتجارب ۱۱ ساله بخش جراحی قلب و پیوند پروفسور گنج
بخش ونتایج عملی آن 
– دوره دستیاری جراحی قلب اطفال و نوزادان در بیمارستان Lannelongue- Marie دانشگاه پاریس بخش پروفسوور Planche
– کسب تجربه در زمینه جراحی قلب وچگونگی روش پژوهش از دانشگاه UCLA آمریکا 
– دوره دستیاری جراحی قلب بزرگسالان 
– شروع تجربه جراحی قلب در بیمارستان امام خمینی 
– دوره دستیاری جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و تهران 
– دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان وتهران

آدرس

آدرس:

تهران ، بیمارستان مدرس ، درمانگاه جراحی قلب

وب سایت:

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields