فیلمبردارى و عکسبردارى آفریدون

✅ فیلمبردارى و عکسبردارى ، عکس پرسنلى

✅ آفــــــریـــــدون عکـــــس

✅ عکاســــى ، فیلمبــــردارى و لابراتـوار ⭕️ آبـــــــــرنـــــــــگ آفــــــــریـــــــدون ⭕️

💫اولیــن و مجهزتــرین مرکـز چاپ عکس ســـریع دیجیتـــــــــــال در زاهـــــــــــدان

✅  فیلمبردارى و عکسبردارى از مجالس عقــــد و عروســـى به صورت MD و HD

 ✅ عکس پرسنلـــى ۴+۳ ، ۴+۶ ، ۳+۲ دیجیتالــــى در ۱۰ دقیقـــــــه با بهتـــرین کیفیت با ۱عــدد عکس مجــــــــانى۱۲+۹

 

 

فیلمبردارى و عکسبردارى آفریدون در زاهدان,آتلیه عکاسی در زاهدان,آتلیه فیلمبرداری آفریدون در زاهدان ,فیلمبرداری مجالس در زاهدان

آدرس

آدرس:

زاهدان خیابان امام خمینى(ره)

ارزیابی شما از این مجموعه

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields