استخدام در تهران انتشارات جنگل در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده کتاب های زبان انگلیسی در فروشگاه

شرایط استخدام:

1.حدالامکان داری سابقه کار
2.کارشناسی رشته های زبان انگلیسی
3.سایر رشته ها به شرط تسلط به زبان انگلیسی
4.آشنایی با کتب زبان انگلیسی