استخدام در تهران شرکت پارس تامین در نظر دارد تعدادی نیرو با مشخصات زیر در تهران استخدام نماید.

افراد متقاضی رزومه خود را به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

برنامه نویس

شرایط ستخدام:

مسلط به:
Spring FrameWork
HibernateJPA
Restful Service
XML Base Web Service