استخدام در تهران انتشارات جنگل در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابدار

شرایط ستخدام:

1.حدالامکان داری سابقه کار
2.آشنا به امور حسابداری صنعتی
3.اولویت با رشته های حسابداری حسابرسی مدیریت صنعتی