استخدام در تهران شرکت دانش بنیان بهپرداز جهان جهت تکمیل کادر خود،با شرایط زیر در تهران استخدام می کند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

برنامه نویس NET.

شرایط استخدام:

1.آشنایی با ASP.NET MVC
2.آشنایی با Angular JS
3.آشنایی با Entity Framework