استخدام در تهران درمانگاه تخصصی داخلی شرق در راستای تکمیل کادر درمانی و اداری مرکز پزشکی خاص شرق خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی

شرایط استخدام:

1.شیفت صبح
2.ساکن شرق تهران

تماس:۰۲۱۳۳۵۷۳۰۵۱