استخدام در رشت  بستنی ایتالیایی شهر جلاتو از تعدادی پرسنل آقا آشنا با کار اسکوپ زدن بستنی وهمچنین پرسنل خانوم باروابط عمومی بالاو ظاهری آراسته دعوت به همکاری می نماید
۰۱۳۳۳۱۲۷۵۵۸
۰۱۳۳۳۱۲۷۵۶۰

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی فروش

شرایط استخدام:

1.سابقه کار

2.روابط عمومی مناسب