استخدام در رشت شرکت بازارکار آسیا
ما یک شرکت
دانش بنیان هستیم
زیر نظر
شرکت مادر تخصصی کار میکنیم
و احتیاج به همکارران::
نرم افزار
سخت افزار
حسابدار
حقوقدان
داریم
و به ایشان سهام و دستمزد میدهیم
سایت طراحی شده بوسیله شما بصورت مشارکت دراختیار شما و ما قرار دارد و تولبد از درآمد بشما حقوق و دستمزد تعلق میگیرد.

استخدام در رشت

 

تماس:0911383487601344514876