استخدام در رشت به تعدادی نیروی سالن دار نیازمندیم
افرادی با ظاهر آراسته در اولویت هستن
ساعت کار ۱۰ صبح تا ۱ شب
حقوق از ۷۰۰ به بالا
زمان تکمیل جذب نیرو تا ۱۳ مرداد
مودب بودن در روابط و فن بیان بالا در اولویت جذب هستن
شماره تماس :۰۹۳۳۹۷۴۲۵۳۰ جعفری

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

سالن دار 

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب

2.روابط عمومی بالا

3.داشتن سابقه کاری 

تماس:۰۹۳۳۹۷۴۲۵۳۰