استخدام در رشت به تعدادی نیروی سالن دار نیازمندیم
افرادی با ظاهر آراسته در اولویت هستن
ساعت کار 10 صبح تا 1 شب
حقوق از 700 به بالا
زمان تکمیل جذب نیرو تا 13 مرداد
مودب بودن در روابط و فن بیان بالا در اولویت جذب هستن
شماره تماس :09339742530 جعفری

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

سالن دار 

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب

2.روابط عمومی بالا

3.داشتن سابقه کاری 

تماس:۰۹۳۳۹۷۴۲۵۳۰