استخدام در رشت نیازمند فروشنده خانم در فروشگاهی با حقوق مکفی در جانبازان،ترجیحا ساکن جانبازان

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.خانم

2.بیان مناسب

3.روابط عمومی بالا

تماس:۰۹۱۱۳۳۳۵۹۷۶