استخدام در رشت فروشنده اقاجهت همکاری در پوشاک زنانه در محدوده گلسار با حقوق مناسب نیازمندیم…
تلفن تماس؛ ٣٣٧٧٠٢٣۶

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.آقا 

2.مهارت در جذب مشتری