استخدام در رشت به یک فروشنده خانم جهت کار در بوتیک در گلسار نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.خانم جوان

2.روابط عمومی مناسب

3.بیان خوب