مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده خانم

شرایط استخدام:

1.روابط عمومی مناسب

2.نظم در کار