استخدام در رشت به یک فروشنده خانم جهت کار در بوتیک در گلسار نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.ترجیحا با سابقه کار

2.داشتن بیان مناسب