استخدام در رشت به یک نفر خانم مجرد با آشنایی کامل به نرم افزار هلو و با سابقه کار مرتبط نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خانم

شرایط استخدام:

1.آشنا به نرم افزار هلو
2.سابقه کاری مرتبط

تماس:01333112767