مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرسنل داخلی

شرایط استخدام:

1.روابط عمومی مناسب

2.بیان خوب