استخدام در مازندران موسسه آمارد ترجمه در نظر دارد در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در مازندران استخدام نماید.

استخدام در مازندران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مترجم

شرایط استخدام:

1.مجرب
2.مدرک معتبر