مهارت ها و تجارب

استخدام:

همکار

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری

2.نظم کاری

تماس:۰۹۱۲۰۲۳۲۰۱۹