استخدام در رشت به یک خانم مجرب جهت کار در آشپز خانه نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

آشپز

شرایط استخدام:

1.مجرب و ماهر
2.خانم و داشتن نظم در کار