استخدام در رشت به یک اشپــز ماهــر جهـت کار در شـرکت
با امـکانات جـای خـواب،حقـوق مکفی و بیمــه نیـازمنـدیم.
(ترجیحـا شـهـرستانى)

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

آشپز

شرایط استخدام:

1.ماهر
2.تجربه کاری

تماس:۰۹۹۰۲۷۰۸۲۳۳