استخدام در رشت به یک نیروی اقا بازنشسته جهت منشی تلفنی درتاکسی سرویس واقع در بلوار دلیلمان نیاز مندیدم .

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

اپراتور آقا

شرایط استخدام:

1.بازنشسته
2.برخورد و بیان مناسب

تماس:09112355531