استخدام در رشت به یک نیروی کار مسلط به word press و اشنا به php
نیازمندیم.

ساعت تماس ۱۷ الی ۲۰

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

برنامه نویس

شرایط استخدام:

1.مسلط به word press 2
2.اشنا به php