استخدام در رشت به تعدادی ماشین پیکان وانت با راننده که آشنایی کامل به پخش گرم و سوپریهای شهر رشت داشته باشند با روزانه 5 ساعت کاری و حقوق هفتگی نیازمندیم.
سابقه کار الزامی است
ساعت تماس: 10 الی 20

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده با ماشین

شرایط استخدام:

1.داشتن ماشین پیکان وانت
2.گواهینامه
3.سابقه کاری مفید

تماس:09117626366