مهارت ها و تجارب

استخدام:

پذیرش هتل

شرایط استخدام:

1.خانم
2.تجربه کاری

تماس:۰۹۳۸۸۶۴۴۸۲۱