مهارت ها و تجارب

استخدام:

سالن دار خانم

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب
2.فعال
3.سابقه کاری

تماس:۰۹۳۸۳۱۹۴۷۶۷