استخدام در رشت جذب نیروی فعال برای کار در سالن .مصاحبه فقط حضوری انجام می شود . خانمها در الویت هستند.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

سالن دار

شرایط استخدام:

1.نظم در کار

2.بیان مناسب

تماس: ۰۹۳۷۱۷۵۷۵۱۱