استخدام در رشت به منشی خانم برای فومن یا شفت نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.روابط عمومی مناسب

تماس:09113831217