استخدام در رشت به تعدادی مکانیک پراید و پژو بصورت درصدی در لنگرود نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مکانیک

شرایط استخدام:

1.مجرب
2.مهارت کافی در کار

تماس:09362550719