مهارت ها و تجارب

استخدام:

نصاب درب اتوماتیک

شرایط استخدام:

1.مجرب

2.مهارت در کار 

3.سابقه کاری مفید