مهارت ها و تجارب

استخدام:

نماینده بیمه

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب
2.مهارت در جذب مشتری
3.نظم در کار

تماس: ۰۹۳۹۵۲۴۲۴۸۰