استخدام در رشت به یک نیروی خدماتی خانم جهت کار در مهد کودک در محدوده گلسار با حقوق مکفی نیازمندیم.
ساعت کار ۸.۵صبح تا۲.۵ و ۵.۵تا ۸.۵ شب
شماره تماس ۰۹۱۱۶۰۶۶۰۱۶

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خدماتی

شرایط استخدام:

1.خانم
2.سابقه کار
3.روحیه کار در مهد
4.نظم در کار

تماس: ۰۹۱۱۶۰۶۶۰۱۶