استخدام در رشت رستوران واقع در بازار الگویی ماهی فروشان ۵کیلومتری جاده خمام برای تکمیل پرسنل خود به نیروهای ذیل نیازمنداست.

۱. آشپز ماهر آقا و خانم
۲. کارگر خانم و آقا برای شیفت روز و شیفت شب

09116126110

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده
آشپز

شرایط استخدام:

1.خانم / آقا
2.مهارت کافی در کار

تماس:09116549875