استخدام در رشت به چند نیروی جوان جهت شاگرد گچکاری زیر ۲۵ سال در شهر فومن نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی گچکار

شرایط استخدام:

1.جوان
2.کاری و فعال

تماس:۰۹۱۱۶۴۸۴۲۱۰