استخدام در رشت به یک خانم جهت کار در آرایشگاه زنانه واقع در محدوده گلباغ نماز نیازمندیم.
متقاضیان با تلفن زیر در ساعات ۵ تا ۸ عصر تماس بگیرند.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

آرایشگر

شرایط ستخدام:

1.سابقه کاری
2.مهارت در کار

تماس:۷09338363547 - 01333735053