استخدام در رشت به یک همکار خانوم باتجربه در کار ساندویچی در حوالی انزلی طالب آباد نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

همکار خانم

شرایط استخدام:

1.سابقه کار

2.بیان مناسب

3.نظم در کار

تماس:۰۹۳۷۸۷۰۷۶۲۶