استخدام در رشت به یک خانم با تجربه خوب،کارى و مطمئن براى کمک در نگهدارى بچه و کارهاى خانه در رشت نیازمندیم
لطفا جویاى کار واقعى تماس بگیرد.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرستار کودک

شرایط استخدام:

1.با تجربه خوب،کارى و مطمئن

تماس:09112336959