استخدام در رشت اعزام و استخدام پرستار متعهد به کار
جهت نگهداری از سالمندان، بیماران و کودکان به صورت شبانه روزی با پایه حقوق ۱تا۱.۵میلیون تومان

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرستار

شرایط استخدام:

1.متعهد 
2.جوان و فعال
3.داشتن سابقه کار