استخدام در رشت به کارگر سنگ کار یا وردست سنگ کار با سابقه کاری، متاهل، سالم و با حقوق هفتگی در رشت نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساختمانی

شرایط استخدام:

1.آشنا به کار سنگ کاری
2.متاهل 
3.جوان و فعال

تماس:09118313853