استخدام در رشت به کارگر خانم یا آقا آشنا به کار ساندویچی نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.خانم/آقا
2.سابقه کاری

تماس:09127659390